Zpět na přehled bezpečnostních tabulek
 

Kouření ve veřejných prostorách

 

Podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se zakazuje kouřit v těchto prostorách:

 

Typ prostoru,

kde se zakazuje kouřit

Upřesnění zákazu kouření a výjimky

veřejná místa

-      uzavřené prostory přístupné veřejnosti

-      prostředky veřejné dopravy, ve veřejné drážní dopravě musí být v každém vlaku zařazena alespoň polovina vozů bez prostor vyhrazených ke kouření

-      veřejně přístupné prostory budov související s veřejnou dopravou

-      nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu

školy

-      vnější prostory všech typů škol a školských zařízení

-      vnitřní prostory všech typů škol a školských zařízení

restaurace

-      zařízení společného stravování provozovaná na základě hostinské činnosti, pokud tato zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., v platném znění

zábavní centra

-      uzavřené zábavní prostory, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní síně

-      sportovní haly a prostory, kde jsou pořádána pracovní jednání s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným dostatečným větráním podle požadavků dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., v platném znění

zdravotnická zařízení

-      vnitřní prostory zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízeních pro léčbu závislostí, a to v prostorách, které jsou stavebně oddělené a při pobytu osob s možností větrání do prostor mimo budovu

úřady

-      v budovách státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků, zařízení zřízených státem nebo územním samosprávným celkem poskytujících veřejné služby a finančních institucí včetně jejich zařízení společného stravování, jsou osoby pověřené jejich řízením povinny zajistit, aby občané byli v těchto budovách chráněni před škodami působenými kouřením


Na místech, kde je zakázáno kouřit, je provozovatel povinen umístit u vstupu zjevně viditelný text zákazu kouření, který musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě na ploše o velikosti písma nejméně 5 cm, a grafickou značku zákazu kouření.

 

Prostory vyhrazené pro kuřáky musí jejich provozovatel označit zjevně viditelným nápisem „Prostor vyhrazený pro kouření“ nebo jiným obdobným způsobem.

 

Tyto požadavky platí do 1. července 2010, kdy nabývá účinnosti změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.


Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Zákaz kouření ve veřejných prostorách, podle zákona č. 379/2005 Sb., s platností do 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    prostředky veřejné dopravy a související prostory, např. nástupiště, čekárny apod.

-    školy a školská zařízení

-    restaurace, které nemají prostory vyhrazené pro kuřáky

-    kina, divadla, výstavní a koncertní síně

-    sportovní prostory, které nemají prostory vyhrazené pro kuřáky

-    zdravotnická zařízení

-    úřady a státní instituce, a to v prostorách přístupných občanům

Zákaz kouření ve veřejných prostorách, a to v celém objektu, podle zákona č. 379/2005 Sb., s platností do 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného objektu.

Příklady použití tabulky:

-    uzavřené prostory přístupné veřejnosti

-    veřejně přístupné prostory budov související s veřejnou dopravou

-    objekty školských zařízení

-    restaurace, které nemají prostory vyhrazené pro kuřáky

-    kina, divadla, výstavní a koncertní síně

-    sportovní prostory, které nemají prostory vyhrazené pro kuřáky

-    zdravotnická zařízení

-    úřady a státní instituce, které nemají prostory vyhrazené pro kouření

Zákaz kouření ve veřejných prostorách, a to v celém areálu, podle zákona č. 379/2005 Sb., s platností do 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného areálu.

Příklady použití tabulky:

-    areál školy, tzn. včetně hřiště, zahrady, ubytovny apod.

-    areál nemocnice, tzn. včetně parku apod., pokud není zřízen venkovní prostor vyhrazený pro kuřáky

 

 

Označení prostoru vyhrazeného pro kouření, podle zákona č. 379/2005 Sb., s platností do 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    vlak, tzn. vybrané vozy

-    restaurace, tzn. její část

-    sportovní haly a prostory

-    uzavřená psychiatrická oddělení nebo jiná zařízení pro léčbu závislostí

-    vybrané vnější prostory zdravotnických zařízení

-    úřady a státní instituce, a to v prostorách přístupných pouze zaměstnancům

Označení prostoru vyhrazeného pro nekuřáky.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Toto označení zákon č. 379/2005 Sb. nevyžaduje, neboť stanoví prostory, kde se kouřit zakazuje a prostory vyhrazené pro kouření. Nicméně v některých případech je vhodné analogicky označit také prostory vyhrazené pro nekuřáky.

 

Příklady použití tabulky:

-    vlak, tzn. vybrané vozy

-    restaurace, tzn. její část

 

 

 

 


Kouření ve veřejných prostorách

 

1. července 2010 nabývá účinnosti zákon č. 305/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle nového zákona se zakazuje kouřit v těchto prostorách:

 

Typ prostoru,

kde se zakazuje kouřit

Upřesnění zákazu kouření a výjimky

veřejná místa

-      veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory

-      dopravní prostředky veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy

-      veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov související s veřejnou dopravou

-      kryté nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy

Výjimky tvoří stavebně oddělené prostory ke kouření vyhrazené a při pobytu osob trvale větrané do prostor mimo budovu.

školy

-      vnější prostory všech typů škol a školských zařízení

-      vnitřní prostory všech typů škol a školských zařízení

restaurace

-      vnitřní prostory nekuřáckých zařízení

-      vnitřní prostory vyhrazené pro nekuřáky v zařízeních s vyhrazenými prostory

zábavní centra

-      uzavřené zábavní prostory, jako jsou kina, divadla, výstavní a koncertní síně

-      sportovní haly a prostory, kde jsou pořádána pracovní jednání s výjimkou zvláštních, stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným dostatečným větráním podle požadavků dle vyhlášky č. 137/2004 Sb., v platném znění

zdravotnická zařízení

-      vnitřní prostory zdravotnických zařízení všech typů, s výjimkou uzavřených psychiatrických oddělení nebo jiných zařízeních pro léčbu závislostí, ve kterých je dovoleno kouřit pouze v prostorách stavebně oddělených, ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu

úřady

-      veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků

-      veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory zařízení zřízených státem nebo územními samosprávnými celky

-      veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory finančních institucí

-      ve vnitřních prostorách těchto budov jsou osoby pověřené jejich řízení povinny zajistit, aby osoby byly v těchto budovách chráněny před škodami působenými kouřením

 

Místa, kde je kouření zakázáno, je jejich provozovatel povinen označit zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“. Místa ke kouření vyhrazená je jejich provozovatel povinen označit zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření povoleno“. Vzhled grafických značek je upraven v příloze zákona. Velikost značek musí být nejméně 12 x 16 cm.

 

Obec v samostatné působnosti může obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejně přístupných dětských hřištích, veřejně přístupných sportovištích, nebo ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí, anebo na sportovních, kulturních a společenských akcích, pokud jsou tato místa nebo akce určeny nebo vyhrazeny osobám mladším 18 let.

 

Nový zákon zavádí také nové definice, zejména v oblasti zařízení společného stravování:

 

§         nekuřácké zařízení je zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , jehož provozovatel rozhodl o tom, že v prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno a provedl příslušné označení v souladu s tímto zákonem.

 

§         kuřácké zařízení je zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , jehož provozovatel rozhodl o tom, že v prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno a provedl příslušné označení v souladu s tímto zákonem. Kuřácká zařízení musí mít zajištěné dostatečné větrání podle požadavků dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

 

§         zařízení s vyhrazenými prostory je zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , v němž jsou některé jeho prostory přístupné zákazníkům vyhrazeny pro kuřáky a jiné prostory vyhrazeny pro nekuřáky a jehož provozovatel rozhodl, ve kterých prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno a ve kterých prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno a provedl příslušné označení v souladu s tímto zákonem. Zařízení s vyhrazenými prostory musí mít zajištěné dostatečné větrání podle požadavků dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Prostory, v nichž je kouření povoleno, musí být stavebně odděleny od prostor, v nichž je kouření zakázáno.

 

U vstupu do těchto zařízení společného stravování je jeho provozovatel povinen viditelně označit, tedy zajistit informovanost osob před vstupem, o jaký typ zařízení se jedná. Značení se provádí následovně:

§         nekuřácké zařízení musí být označeno grafickou značkou „Kouření zakázáno“,

§         kuřácké zařízení musí být označeno grafickou značkou „Kouření povoleno“,

§         zařízení s vyhrazenými prostory musí být označeno grafickou značkou „Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky“. Zároveň musí být označeny prostory, v nichž je kouření zakázáno (značkou „Kouření zakázáno“) a prostory, v nichž je kouření povoleno (značnou „Kouření povoleno).

 

Velikost grafických značek „Kouření zakázáno“ a „Kouření povoleno“ musí být nejméně 12 x 16 cm. Velikost grafické značky „Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky“ musí být nejméně 16 x 24 cm.

 


Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Zákaz kouření ve veřejných prostorách, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    prostředky veřejné dopravy a související prostory, např. nástupiště, čekárny apod., kromě výjimek

-    školy a školská zařízení

-    kina, divadla, výstavní a koncertní síně

-    sportovní prostory, které nemají prostory vyhrazené pro kouření

-    zdravotnická zařízení

-    úřady a státní instituce

Označení nekuřáckého zařízení, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do zařízení společného stravování.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl o tom, že ve všech prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno

Označení prostor v zařízení s vyhrazenými prostory, ve kterých je kouření zakázáno, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl o tom, že v některých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno

Označení zařízení s vyhrazenými prostory, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

 

Na viditelném místě při vstupu do zařízení společného stravování.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl, ve kterých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno a ve kterých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno

Označení míst ve veřejných prostorách vyhrazených ke kouření, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    stavebně oddělené prostory budov souvisejících s veřejnou dopravou

-    stavebně oddělené prostory ve sportovních halách

-    uzavřená psychiatrická oddělení nebo jiná zařízení pro léčbu závislostí

-    vybrané vnější prostory zdravotnických zařízení

-    úřady a státní instituce, a to v stavebně oddělené prostory přístupné pouze zaměstnancům

Označení kuřáckého zařízení, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do zařízení společného stravování.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl o tom, že ve všech prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno

Označení prostor v zařízení s vyhrazenými prostory, ve kterých je kouření povoleno, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl o tom, že v některých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471