Praktické informace z oblasti protivýbuchové prevence.  

Jaké směsi mohou explodovat...a jaké činnosti přinášejí největší nebezpečí.....     

Konkrétní chemický připravek  pro svařování, který může být nebezpečný .. iniciace rozbrušovačkou ...      

Výbuchy v ČR 2006 

Zpracování dokumentů protivýbuchové prevence ......

 

Jaké směsi mohou explodovat.. n.v. 406/2004 Sb. 
       Závažnost výbuchu, při kterém vedle ohrožení člověka téměř s jistotou dochází k rozsáhlým materiálním škodám apod., značně překračuje závažnost klasického úrazu. Jinými slovy - riziko průměrného výbuchu výrazně převyšuje riziko průměrného úrazu. Většina zaměstnavatelů i vedoucích zaměstnanců je schopna vnímat výbuch pouze po teoretické stránce. Přispívá k tomu také neznalost skutečnosti, že malý výbuch v omezeném prostoru může rozvířit prach v celém prostoru a následný výbuch zničit celou budovu.               
podceňované činnosti s největším nebezpečím

Prach 

Na výbušnost prachů má podstatný vliv stupeň rozmělnění látky. Je možné , že látka, která je v kompaktním stavu a za normálních podmínek nehořlavá, ve formě prachu velice dobře hoří a vybuchuje. 

Lze říci, že ve formě prachu hoří téměř všechny látky s výjimkou čistě anorganických, jako je dolomit, vápenec a další oxidy a soli kovů. Ze samostatných prvků jsou nebezpečné prachy kovů jako hliník, který má největší rychlost narůstání tlaku a jednu z nejvyšších hodnot maximálního výbuchového tlaku, dále hořčík, případně titan, zirkon, železo a další. Z nekovových prachů je nebezpečný prach síry, která má nízkou teplotu vznícení a sklon k tvorbě elektrostatických nábojů. 

Uhelný prach je nebezpečný výbuchem hlavně v dolech, výbušnost závisí na kvalitě uhlí a výbuch uhelného prachu bývá většinou následný po výbuchu metanu, který rozvíří uhelný prach a iniciuje ho. Samozřejmě rozvířený uhelný prach je výbušný i v jiných uzavřených technologiích. 

Řada přírodních výbušných prachů je skoro neomezená. Veškeré organické prachy jsou výbušné, ať už vznikají jako nežádoucí produkt při zpracování nebo jsou hlavním produktem výroby. Je to senný a obilní prach, škroby a mouky, cukr, kakao, čaj, koření, tabák, kávoviny, sušené mléko, dřevěný a korkový prach, prachy vláknitých látek - lnu, bavlny, buničiny, koudele, konopí, juty. Mouka, cukr nebo i sušené mléko se za určitých podmínek mohou stát stejně nebezpečnou trhavinou, jakou je třeba dynamit.Jsou velmi náchylné k tvorbě elektrostatického náboje a mají nízké dolní meze výbušnosti. Patří sem i prachy vyráběných látek, jako jsou mýdlové prášky, barviva, léčiva, výbušiny, tuhé uhlovodíky, plasty aj.

A co stačí k tomu, aby jinak nevýbušný sypký materiál explodoval? "Pokud se dají dohromady materiál v dostatečném množství, koncentrace výbušnosti a zdroj iniciace, například přeskočí elektrická jiskra, dojde k výbuchu. Stačí, aby se k oblaku prachu v uzavřeném prostoru dostala jiskra. Ať už z tření dvou kovů o sebe nebo od zapálené cigarety.

- zpracování dřeva, stolárny

- doprava pilin

- mletí v potravinářském průmyslu

- prach v plastikářském průmyslu

- prach při otryskávání barev 

- prach z látek v oděvním průmyslu

- kovové prachy

Páry hořlavých kapalin 

Vybuchnout ve směsi se vzduchem mohou za určitých podmínek až na vyjímky prakticky páry všech hořlavých kapalin.  

-Odmašťování (benzín, líh, rozpouštědla)

-nanášení lepidel v reklamních společnostech

- používání hořlavých sprejů

- lakování štětcem i stříkáním

- skladování hořlavých kapalin

 

Hořlavé plyny 

Vybuchnout ve směsi se vzduchem mohou všechny hořlavé plyny.

- hořlavé plyny, které vznikají při technologických procesech

 

 

 

Potřebujete zpracovat opatření proti výbuchu podle n.v. 406/2004 Sb. Zpracování dokumentů protivýbuchové prevence ......Kontaktujte nás pro více informacíimage