image

   TRAIVA 

image

image

    Jak provést správné značení únikových cest....

informace, zajímavosti a skutečné případy využití při požárech...  Jaké piktogramy a materiál použít na kryty nouzového osvětlení...

 

Praktický příklad využití fotoluminiscenčních značek při skutečné události

Stalo se.... Při tragédii 11. září 2001 po nárazu letadel do Světového obchodního centra (WTC) v New Yorku došlo ke spuštění sprinklerů, které začaly v objektu rozstřikovat vodu. Voda natekla do elektricky napájeného nouzového osvětlení, a tím ho postupně vyřadila z činnosti. Jedinou orientaci ve tmě a kouři unikajícím osobám poskytovaly jen fotoluminiscenční únikové značky na stěnách a fotoluminiscenční nátěr na hraně každého schodu únikového schodiště. Fotoluminiscenční únikové značení v tomto případě  fungovalo jako 100% záloha nouzového osvětlení, které  selhalo.

 

 

Zásady správného značení  

Při instalaci bezpečnostního značení směru úniku v objektech je třeba si uvědomit, že ochrana lidského zdraví a života musí mít přednost před všemi ostatními důvody, např. estetickými (lze využít např. rámečky).

  Často je vidět případy, kdy v objektu je instalováno pouze několik značek, které na sebe vzájemně nenavazují, s tím, že požadavky právních předpisů byly splněny, protože právní předpisy požadují pouze instalaci tohoto značení, ale počet instalovaných značek a pravidla pro jejich rozmístění nestanovují. Toto tvrzení není pravdivé. V mnohých úřadech, ale i na soudech je se možné setkat s chybějícím nebo  zcela nesprávným značením.

    Aby  únikové značení splnilo svou předpokládanou funkci, musí tvořit ucelený systém. Pokud systém bezpečnostního značení směru úniku osob z ohroženého prostoru má mít význam a  byl také dostatečně účinný, musí splňovat následující podmínky: 

1. Značení musí vyvést ohrožené osoby z daného prostoru na volné prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru. To předpokládá, že umístění jednotlivých značek je na dohled.  

   Od jedné značky by mělo být vidět na značku další. " V zemích Evropské Unie a USA se nejvíce používají fotoluminiscenční značky o rozměru 30×15 cm. " Maximální odstup značek mezi sebou (např. na dlouhých chodbách) by neměl být větší než maximální pozorovací vzdálenost pro daný rozměr značky (její výška × koeficient 100). Pro značku o výšce 15 cm je tedy maximální pozorovací vzdálenost 15 metrů.  Únikové značky se umisťují do výše očí (cca 160-170 cm, pokud tomu nebrání jiné důvody). Značky se umisťují všude tam, kde dochází ke změně směru úniku. 

Značení únikových cest a nouzových východů je nařízeno řadou předpisů, jedná se zejména o Zákoník práce, Zákon o požární ochraně, Stavební zákon a prováděcí předpisy k těmto zákonům např. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ale i o Vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, které stanoví povinnosti právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Tyto předpisy  ukládají povinnost instalovat takovéto značení ve všech prostorách, kde se vyskytují osoby v pracovním nebo obdobném poměru, nebo veřejnost. 

2. Je nutné označit překážky (NV § 2 odst. 4) na únikové cestě (alespoň první a poslední schod únikového schodiště, různé výčnělky, roury apod.). Značení musí upozornit unikající osoby na všechna nebezpečí, která osobám na únikové cestě mohou hrozit, což představuje zejména střet s překážkou nebo možnost pádu. Jako příklad je možno uvést označení schodišť, kde je potřebné upozornit unikající osoby na změnu sklonu únikové cesty značkou umístěnou na počátku změny sklonu (schodišťového ramene) v zorném poli unikajících osob a současně označením např. hrany prvního a posledního schodišťového stupně ve schodišťovém rameni. Stejnou pozornost je nutno věnovat i různým pevným překážkám v profilu nebo blízkosti únikové cesty, které mohou být tvořeny nosnými stavebními konstrukcemi nebo výstupky stavebních konstrukcí. 

3. Při umístění fotoluminiscenčních značek je nutné dbát na to, aby byly dostatečně nasvíceny. Při volbě umístění značky je nutné přihlédnout k oknům či zdrojům umělého osvětlení .  Na chodbě je vhodné umístit značky na stěnách pod stropní svítidla.

4. V souladu s § 5, odst. 1, písmeno d) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění (zákon o požární ochraně) můžeme doporučit označit fotoluminiscenčními značkami také prostředky požární ochrany (hasicí přístroj a vnitřní hadicové systémy). Pokud by byly prostředky požární ochrany označeny nesvítícími značkami, nemusíte je ve tmě najít a nebudete je moci použít. 

Doporučení:

Základem únikového značení je svislé značení (na stěnách), které lze po zvážení rizik doplnit vodorovným (podlahovým) značením (podlahové orientační šipky a pásky, fotoluminiscenční barvy apod.). Je zde analogie jako u dopravních značek. 

S odvoláním na ČSN EN 179 (specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách) doporučujeme vybavit nouzové únikové východy tzv. hlídači dveří - panikovým kováním, které zajistí odblokování dveří jedním pohybem. 

 

Jaké piktogramy a materiál použít na kryty nouzového osvětlení...

Co je  "nouzové osvětlení" a "únikové značení". 

Nouzové osvětlení je určeno k nouzovému osvětlení prostor objektu v případě výpadku elektrického osvětlení. Není však určeno k vyvedení osob z objektu po únikové cestě v případě mimořádné situace, např. při požáru. Proto na svítidlech nouzového osvětlení nenajdete symboly vyznačení únikové cesty (obdélník znázorňující dveře, směrovou šipku a symbol prchající osoby). Pro dosažení maximální účinnosti nouzového osvětlení prostor objektu se nouzová svítidla většinou umisťují co nejvýše, někdy až na strop. 

Únikové značení je naopak určeno k vyvedení osob z objektu po únikové cestě v případě mimořádné situace. V praxi se lze většinou setkat s elektricky napájenými značkami pro únikové cesty a únikovými značkami vyrobenými z fotoluminiscenčního materiálu, který absorbuje světelné záření (denní světlo, umělé osvětlení) a ve tmě ho vyzařuje zpět. Elektricky napájené únikové značky jsou zpravidla vyráběny ve tvaru prosvětlené akrylátové tabulky, či svítidla, na němž jsou vyznačeny symboly únikové cesty.

Pokud chcete kryty nouzového osvětlení vybavit piktogramy směru úniku, nikdy prosím nepoužívejte běžně prodávané fólie. V praxi již nastaly případy požáru z důvodu zhoršení přestupu tepla krytem v důsledku nalepení takovýchto fólií na kryt nouzového osvětlení. 

Pro tyto případy lze využít např. "lakový tisk" - velmi tenký obtisk (s mnohonásobně větším prostupem tepla než fólie) 

Jenže..nám značky pořád kradou

I pro tyto případy bylo již nalezeno řešení. Spočívá v instalaci pomocí šroubů "AntiTheft", které lze odšroubovat jen s pomocí speciálního nástroje nebo

Pomocí "lakového tisku" - který nelze ze zdi ničím sejmout 

  bezpečnostní tabulky

Požadavky předpisů  
    Zajištění bezpečné evakuace osob, popř. zvířat a majetku v případě ohrožení požárem je základním požadavkem požární bezpečnosti stavby.

Systém únikového značení (včetně výčtu a způsobu rozmístění použitých značek) je nedílnou součástí PBŘ stavby a tedy projektové dokumentace navrhovaných anebo měněných staveb a náklady na jeho realizaci musí být zahrnuty do rozpočtu stavby (§ 41 odst. (2) písm.o), odst. (3) písm. g), popř. odst. (4), dále § 46 odst. (1) písm. i) vyhl. č. 246/2001 Sb. 

Požadavek plyne také ze znění obou kmenových norem PBS - ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 PBS - Výrobní objekty, pro výkresy požární bezpečnosti stavby platí ČSN 01 3495. Rozhodnutí o způsobu a rozsahu označení je možno učinit na základě národních předpisů tj. nařízení vlády č. 11/2002 Sb. (dále NV), nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ČSN ISO 3864, ČSN ISO 3864-1, ČSN EN 1838, ČSN ISO 17398.

 

 

  Kontaktujte nás pro více informací
image
image
image
image