Bezpečnostní tabulky | Dokumentace BOZP a PO | Předpisy bezpečnosti práce | Lékárničky

e-BOZP forum pro bezpečnost práce a požární ochranu

Fórum k bezpečnosti práce a požární ochraně...Moderované odborníky v prevenci rizik, BOZP a PO.

Nejste přihlášen(a)

#1 25.02.2016 15:11:56

Milan
Host

Dotaz pracovněprávní vč. rizik

Někteří zaměstnanci jsou obchodními zástupci firmy a jednou z jejich pracovních povinností je kromě jiného vybírat finanční hotovosti za dodávky zboží přímo od zákazníků. Jedná se o poměrně rizikovou činnost (hrozí loupežné přepadení, krádež svěřených hotovostí na cestě), kdy tito zaměstnanci skoro denně u sebe nosí poměrně velké finanční částky (zaměstnanci mají podepsanou hmotnou odpovědnost za svěřené hodnoty).
        Ptám se, jaké jsou v tomto případě povinnosti zaměstnavatele a jaké by měl těmto zaměstnancům vytvořit bezpečné pracovní podmínky ? Dotaz činím proto, že jsem se setkal s případem, kdy byl zaměstnanec okraden na cestě při přenosu finančních hotovostí do banky a zaměstnavatel po něm vyžadoval, aby jemu svěřenou finanční hotovost (způsobenou škodu zaměstnavateli) nahradil zaměstnavateli v plné výši (desetitisíce Kč), a to nejpozději do 5 pracovních dnů a pokud tak neučiní, dostane okamžitou výpověď z pracovního poměru.
      Má právo zaměstnavatel vyžadovat po zaměstnanci v tak krátkém termínu uhrazení vzniklé škody (desetitisíce Kč) a může zaměstnavatel hrozit výpovědí nebo i dát výpověď zaměstnanci v případě, že tento nebude schopen v tak krátké době uhradit vzniklou škodu zaměstnavateli?
 
Prosím o odpověď. Děkuji Milan.

#2 19.03.2016 16:54:30

Roman Janeček
Host

Re: Dotaz pracovněprávní vč. rizik

Dobrý den pane Milan,
první co je důležité je, zda se skutečně jedná o zaměstnance podle zákoníku práce nebo o smlouvu uzavřenou podle občanského zákoníku. Podle výše popsaného předpokládám, že jde o pracovněprávní vztah. Povinností zaměstnance v zákoníku práce (262/2006 Sb. v platném znění ) není tolik jako povinností zaměstnavatele. Jednou ze zásadních  povinností zaměstnavatele v BOZP je prevence rizik ( § 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").). Dále bych doporučil prostudovat celý § 102, který toto de facto rozvádí. Rozvádějí to i další paragrafy.
Proti tomu stojí odpovědnost za škodu :
§ 250
(1) Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

(2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, povinnost zaměstnance nahradit škodu se poměrně omezí.

(3) Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance, s výjimkou případů uvedených v § 252 a 255.
§ 251
(1) Na zaměstnanci, který vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku škody, může zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě škody, která byla zaměstnavateli způsobena, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, pokud ji není možné nahradit jinak.

(2) Zaměstnanec není povinen nahradit škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem.
Zároveň je několikrát v zákonu uvedeno, že zaměstnanec se zprostí povinnosti nahradit ztrátu zcela nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.
Viz. příklad : http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatu … ghlight=0,
Pokud tedy použiji citaci zákona a myšlenku že Vámi udávaný případ šetřila Policie ČR jako přepadení je pak minimálně pozoruhodné jak celou záležitost zaměstnavatel řeší a obrátil bych se na dobrou pravnickou kancelář a spolu s ní na soud. Nebo máte možnost se minimálně obrátit na Státní úřad inspekce práce a podat návrh k prošetření dle jejich instrukcí.
Není také z článku známo jakou máte se zaměstnavatelem smlouvu o hmotné odpovědnosti. Bez ohledu na toto však zaměstnavatel v této smlouvě nesmí porušovat ustanovení zákoníku práce např. tím, že například požaduje více než 4,5 násobek platu nebo mzdy, mimo vyjimek.
Zároveň si prostudujte některé výroky Nejvyššího soudu ČR např. na : http://www.randls.com/pracovni-pravo/na … tura-ns-cr
Z toho jasně pochopíte, že zaměstnavatel někdy nemá pravdu, i když je o tom přesvědčen. Dále mohu doporučit nenechat se někdy ovlivnit rozhodnutím nižších soudů ve Váš neprospěch.
Jako Všem i Vám doporučuji prostudovat Zákoník práce, který je běžně dostupný na internetu !!!
A s tou okamžitou výpovědí od zaměstnavatele, bych na jeho místě byl hodně opatrný, taky by si měl přečíst daný zákon a výroky soudu, aby věděl do čeho jde.
Vše výše popsané je můj osobní názor. Janeček Roman, OZO v prevenci rizik

Zápatí

Powered by Traiva | Kontakt
© Copyright 2002–2005 PUNBB