image
 
image

image

 

 

Bezpečnost práce a požární ochrana - info

  Co udělat v případě závažného pracovního úrazu

 

 Co zajistit, kam hlásit, úkony bezprostředně po úrazu                            


 Základní informace

Jak se připravit na šetření úrazu OIP?     


    Doklady a opatření.

  Doklady ke kontrole OIP.


   Přehled dokladů, které jsou nejčastěji požadovány OIP při kontrole.

Příprava prostor a technických zařízení před prověrkou.                                                          


 Úklid často nestačí...

Možnosti obrany v případě nekorektního zjištění inspektora OIP.                                                 


 Lze se úspěšně bránit uložené pokutě?

 


 V případě, že jste přesvědčeni, že zjištění inspektora se nezakládá na pravdě, nebo pokuta se vám zdá nepřiměřená, lze se ve správním řízení bránit. Předtím se však poraďte se zkušenou osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, poté s právníkem.

  Obrana vás může stát dost peněz a nervů, zatímco OIP to nestojí nic.

V každém případě lze:

Písemně požádat o přezkoumání protokolu do 5 pracovních dnů.

  Zde to má smysl jen ve specifických případech, kdy je inspektor již rozhodnut uložit pokutu za jeden z přestupků uvedených v zákoně č. 251/2005 Sb. ve správním řízení, nebo to tušíte.

  První z možností je zpochybnit korektnost zjištění v protokolu. Pokud například inspektor zjistil, že chyběl kryt na stroji, ale vy jste zjistil, že to bylo z důvodu jeho opravy, a stroj byl trvale odpojen, máte na to svědky, pak lze předpokládat úspěch tohoto zpochybnění.

 V případě chybějících dokladů, které víte, že máte ale.... lze podat vyjádření, že existují, ale nemohou být předloženy z důvodu.... Žádný předpis neurčuje do jaké lhůty musí být dokumenty kontrolním orgánům k dispozici (zase práce pro naše zákonodárce).

  Proti výsledku přezkoumání podle odstavce 1 může kontrolovaná osoba do 15 pracovních dnů ode dne, kdy byla o výsledku vyrozuměna, podat námitky k vedoucímu inspektorovi, který o námitkách rozhodne; jestliže kontrolu vykonal úřad, rozhodne o námitkách generální inspektor.  

Rozhodnutím o námitkách podle předchozího odstavce může být výsledek přezkoumání protokolu podle prvního odstavce  změněn nebo zrušen, jinak se námitky zamítnou. Při zrušení výsledku přezkoumání protokolu vedoucí inspektor, a jestliže kontrolu vykonal úřad, generální inspektor zajistí došetření věci.

  Jak se tato ustanovení promítají do praxe?

 Přezkoumání protokolu a rozhodnutí o námitkách jsou jen předstupně. Lze je doporučit jen v případech neotřesitelných důkazů a po konzultaci s odborníky.

 Nejdůležitější je rozhodnutí o pokutě za přestupek ve správním řízení. V tomto řízení již obvykle hraje nejdůležitější roli váš právní zástupce. Správní řízení je komplikovaný proces, ve kterém vyhrává obvykle  ten, kdo má zkušenějšího právníka než OIP.  V každém případě se odvolání proti výši pokuty může vyplatit jen u vyšších částek pokuty. 

 Pokud je pokuta nízká, zjištění v protokolu precizně specifikována a pravdivá, odpovídající předpisům, odvolání proti výši pokuty nedoporučujeme. 

Na závěr: ačkoli se vám to nebude zdát pravdivé, většině inspektorů jde o "poslání", tedy svou prací přispívat ke snižování rizik, hlavně závažných pracovních úrazů. Tyto úrazy vyšetřují, a tak vidí z tohoto úhlu pohledu, jaké souhry malých náhod a porušení předpisů přispěly k vyhasnutí mnohdy i mladých životů. Llidí ve věku jejich synů a dcer. Není pak nepochopitelné, že mohou sklouznout do pozice "účel světí prostředky" a vám se to může jevit jako státní zvůle.

 


 

E- BOZP HLAVNÍ STRANA | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY ZÁKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ TABULKY PŘÍKAZOVÉ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY OZNAČUJÍCÍ | BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ SPECIÁLNÍ | FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY PROGRAMY BOZP A PO | OOPP PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | PHOTOLUMINESCENT SIGN | |www.e-safetyshop.eu | Demo programu Dokumentace BOZP a PO bezpečnost práce |
image
image
image